image/svg+xml

Regulamin promocji "Notariusz Gratis"

I. [Postanowienia ogólne]

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Notariusz Gratis” (dalej "Promocja") jest Homfi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Sukienniczej 8/U8, 31-069 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000943668, która działa pod marką homfi oraz Private House Brokers (dalej jako: "Organizator").
 2. Niniejszy regulamin (dalej jako: "Regulamin") określa zasady i reguły uczestnictwa w Promocji, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do udziału w Promocji.
 3. Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i osób prawnych, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: "Klient").
 4. Promocja obowiązuje od 1.01.2019 r. do odwołania.

II. [Warunki Promocji]

 1. W celu wzięcia udziału w Promocji, Klient zobowiązany jest:
  • zaakceptować Regulamin Promocji,
  • zawrzeć z Organizatorem Umowę pośrednictwa w kupnie nieruchomości na wyłączność z prowizją należną dla Organizatora w wysokości nie niższej niż 3,69 % brutto ceny transakcyjnej sprzedaży nieruchomości,
  • zdecydować się na zakup nieruchomości za pośrednictwem Organizatora, poprzez wyrażenie chęci i akceptację warunków przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości lub jej części, umowy sprzedaży nieruchomości lub jej części, umowy sprzedaży spółdzielczego prawa do lokalu lub jego części, umowy sprzedaży ekspektatywy prawa do nieruchomości lub umowy cesji praw i obowiązków z umowy deweloperskiej lub innej wskazanej w niniejszym ustępie umowy w formie aktu notarialnego, ze sprzedającym przedstawionym przez Organizatora,
  • podpisać wskazaną w zdaniu poprzedzającym umowę, na terenie granic administracyjnych miast: Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Gdańska, Poznania, Łodzi, Lublina oraz Gliwic, w kancelarii notarialnej wskazanej przez Organizatora.
 2. Klient, który spełni warunki wskazane w ustępie 1 powyżej, zostanie zwolniony z ponoszenia kosztów notarialnych w postaci taksy notarialnej za wykonane czynności notarialne, w tym także za sporządzenie wypisów aktu notarialnego w ilości maksymalnie 5 (pięciu) sztuk. Pozostałe opłaty, w tym koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym, nie są objęte Promocją i Klient ponosi je w całości.
 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.

III. [Reklamacje]

 1. Klient zobowiązany jest zgłaszać wszelkie reklamacje dotyczące Promocji drogą elektroniczną, na adres e-mail: biuro@homfi.com z dopiskiem „Promocja Notariusz Gratis”.
 2. Reklamacja obligatoryjnie powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, jego dokładny adres korespondencyjny i adres e-mail, jak również precyzyjny opis przyczyny reklamacji i żądanego zachowania się przez Organizatora.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Organizatora.
  Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza uprawnień Klienta przyznanych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

IV. [Dane Osobowe]

 1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04, dalej: "RODO"), należących do Klientów korzystających z Promocji, jest Organizator.
 2. Klient może skontaktować się z Organizatorem w zakresie wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w celu realizacji swoich uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail biuro@homfi.com lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 3. Dane osobowe Klientów składających reklamacje będą przetwarzane w celu:
  • umożliwienia Klientowi korzystania z Promocji - podstawą prawną jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  • rozpatrzenia i odpowiedzi na złożoną reklamację – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na niezbędności przetwarzania danych osobowych w celu
  • rozpatrzenia i odpowiedzi na złożoną reklamację;
  • ewentualnego dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na umożliwieniu Organizatorowi ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obronę przed takimi roszczeniami.
 4. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji uprawnień z Promocji, a także przez okres niezbędny do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.
 5. Każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 6. Każdemu Klientowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 7. Każdemu Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (w Polsce: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

V. [Postanowienia dodatkowe]

Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Promocji wykluczyć z możliwości brania w niej udziału Klienta, wobec którego powziął uzasadnione podejrzenie podjęcia działań sprzecznych z Regulaminem, a także wtedy, gdy w stosunku do Klienta odpadną podstawy do wzięcia udziału w Promocji, zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt 2 ust. 1 Regulaminu.

VI. [Postanowienia końcowe]

 1. Regulamin Promocji jest jawny i będzie udostępniany Klientowi przed przystąpieniem do Promocji oraz na jego pisemną prośbę, przesłaną na adres Organizatora. Regulamin dostępny jest również w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://www.homfi.com/regulaminy oraz https://www.privatehousebrokers.pl/regulaminy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków Promocji w czasie trwania Promocji, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Klientów uczestniczących dotychczas w Promocji. Klienci zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu, poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Organizatora, wskazanej w ust. 1 powyżej.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.