image/svg+xml

Regulamin promocji "Certyfikat Energetyczny Gratis"

1. [Postanowienia ogólne]

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Certyfikat Energetyczny Gratis” (dalej "Promocja") jest Homfi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Sukienniczej 8/U8, 31-069 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000943668, która działa pod marką homfi oraz Private House Brokers (dalej jako: "Organizator").
 2. Regulamin (dalej jako: "Regulamin") określa zasady i reguły uczestnictwa w Promocji, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do udziału w Promocji.
 3. Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i osób prawnych, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: "Klient").
 4. "Certyfikat Energetyczny" oznacza świadectwo charakterystyki energetycznej, o którym mowa w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29.08.2014 r. (Dz. U. z 2024 poz. 101).
 5. Promocja obowiązuje od 5.04.2024 r. do odwołania.
 6. Promocja dotyczy lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych, nie dotyczy jednak nieruchomości o dużej powierzchni (powyżej 500 m2), w tym budynków, kompleksów budynków.
 7. Promocja dotyczy Certyfikatu Energetycznego w wersji standard i nie obejmuje zwrotu kosztów związanych z przesłaniem oryginału Certyfikatu Energetycznego do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego. W przypadku wyboru przez Klienta wariantów płatnych dodatkowo, np. express, w ramach Promocji zostanie zrabatowana tylko kwota wariantu standard, a Klient będzie zobowiązany dopłacić we własnym zakresie różnicę między wybranym przez siebie wariantem, a wariantem standard.

2. [Warunki Promocji]

 1. W celu wzięcia udziału w Promocji, Klient zobowiązany jest:
  1. zaakceptować Regulamin Promocji,
  2. zawrzeć z Organizatorem:
   • Umowę pośrednictwa w zbyciu nieruchomości na wyłączność (dot. rynku wtórnego) z prowizją należną dla Organizatora w wysokości nie niższej niż 3,69% brutto ceny transakcyjnej sprzedaży nieruchomości i/lub
   • Umowę pośrednictwa w wynajmie nieruchomości na wyłączność z prowizją należną dla Organizatora w wysokości nie niższej niż 123% brutto czynszu najmu nieruchomości i/lub
   • Umowę o zarządzanie najmem nieruchomości na wyłączność z prowizją należną dla Organizatora w wysokości nie niższej niż 14% brutto czynszu najmu wskazanego w umowie najmu powiększonej o kwotę podatku VAT,
  3. złożyć zamówienie na Certyfikat Energetyczny w wersji standard za pośrednictwem formularza na stronie: https://www.homfi.com/uslugi/dla-ciebie/certyfikaty-energetyczne/zamow przy użyciu kodu rabatowego otrzymanego od Organizatora; Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poprawność ani prawdziwość danych wprowadzonych przez Klienta do formularza zamówienia.
 2. Klient, który spełni warunki wskazane w ustępie 1 powyżej, otrzyma Certyfikat Energetyczny dla nieruchomości sporządzony na koszt homfi przez podmiot świadczący profesjonalne usługi w zakresie sporządzania takich certyfikatów. Promocja dotyczy certyfikatu w wersji elektronicznej (plik pdf). W przypadku konieczności uzyskania wersji papierowej obowiązują dodatkowe opłaty za wydruk i przesyłkę dokumentu zgodnie z informacjami podanymi w ww. formularzu zamówienia. Pozostałe opłaty związane z zawarciem transakcji zbycia / wynajęcia nieruchomości nie są objęte Promocją i Klient ponosi je w całości samodzielnie.
 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.

3. [Reklamacje]

 1. Klient zobowiązany jest zgłaszać wszelkie reklamacje dotyczące Promocji drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@homfi.com z dopiskiem "Promocja Certyfikat Energetyczny Gratis - reklamacja".
 2. Reklamacja obligatoryjnie powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, jego dokładny adres korespondencyjny i adres e-mail, jak również precyzyjny opis przyczyny reklamacji i żądanego zachowania się przez Organizatora.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 4. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Organizatora.
 5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza uprawnień Klienta przyznanych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

4. [Dane Osobowe]

 1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "RODO"), należących do Klientów korzystających z Promocji, jest Organizator.
 2. Klient może skontaktować się z Organizatorem w zakresie wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w celu realizacji swoich uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail biuro@homfi.com lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 3. Dane osobowe Klientów składających reklamacje będą przetwarzane w celu:
  1. umożliwienia Klientowi korzystania z Promocji - podstawą prawną jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  2. rozpatrzenia i odpowiedzi na złożoną reklamację – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na niezbędności przetwarzania danych osobowych w celu rozpatrzenia i odpowiedzi na złożoną reklamację;
  3. ewentualnego dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na umożliwieniu Organizatorowi ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obronę przed takimi roszczeniami.
 4. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji uprawnień z Promocji, a także przez okres niezbędny do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.
 5. Każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 6. Każdemu Klientowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 7. Każdemu Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. [Postanowienia dodatkowe]

 1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Promocji wykluczyć z możliwości brania w niej udziału Klienta, wobec którego powziął uzasadnione podejrzenie podjęcia działań sprzecznych z Regulaminem lub umową, o której mowa w punkcie 2 ustęp 1 b), a także wtedy, gdy w stosunku do Klienta odpadną podstawy do wzięcia udziału w Promocji, zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt 2 ust. 1 Regulaminu.
 2. Jeśli umowa, o której mowa w punkcie 2 ustęp 1 b), zostanie rozwiązana przez Klienta z jakiejkolwiek przyczyny albo jeśli Klient wycofa się z transakcji sprzedaży / wynajmu nieruchomości z jakiejkolwiek przyczyny, będzie zobowiązany do zwrotu Organizatorowi kosztów uzyskania Certyfikatu Energetycznego.

6. [Postanowienia końcowe]

 1. Regulamin Promocji jest jawny i będzie udostępniany Klientowi przed przystąpieniem do Promocji oraz na jego pisemną prośbę, przesłaną na adres Organizatora. Regulamin dostępny jest również w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://www.homfi.com/regulaminy oraz https://www.privatehousebrokers.pl/regulaminy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków Promocji w czasie trwania Promocji, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Klientów uczestniczących dotychczas w Promocji. Klienci zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu, poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Organizatora, wskazanej w ust. 1 powyżej.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.